Informacja o zakresie działalności - Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zakresie działalności

Informacja o zakresie działalności

Akademia Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Akademia Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji.Uczelnia kultywuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

Z dniem1 sierpnia 2023 roku zgodnie z artykulem1 ustęp 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawo Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023roku poz. 1088) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zmieniła nazwę na Akademia Policji w Szczytnie.

Akademia posiada wydawnictwo i drukarnię ,dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są trzy czasopisma naukowe: „Przegląd Policyjny”, „Internal Security” i „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”. Publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym. 

Dbałość o najwyższe standardy wydawnicze, gwarantująca wysoki poziom naukowy publikowanych artykułów, została doceniona przez grono wybitnych naukowców i specjalistów pracujących w zespołach doradczych oceny czasopism. Czasopisma nasze znajdują się w publikowanym przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Akademia Policji w Szczytnie jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego oraz uczelni wyższych, krajowych i zagranicznych.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.Szkoła jest cenionym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji.

Akademia Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie. Uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi oraz pozostałymi uczelniami kształcącymi służby i formacje mundurowe. Od 9 stycznia 2019 r.

Akademia Policji w Szczytnie jest członkiem Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Głównym celem forum jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia. Z dniem 31 marca 2022 roku uchwałą Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) nadano Akademii Policji w Szczytnie status uczelni członkowskiej KRASP.

 

Ważnym zakresem funkcjonowania Akademia jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi szkołami i akademiami policyjnymi. Akademia jako jedyna szkoła kształcąca policjantów w Polsce przynależy od 2003 roku do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC). Nasza uczelnia bierze aktywny udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.10.2023
Data modyfikacji : 04.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry