Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji APwSZ


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH (DZIEKAN)
Dziennik korespondencyjny
Książka nadzoru służbowego
Książka odpraw i narad
Książka ewidencji wydanych decyzji przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Książka doręczeń przesyłek
Książka ewidencji kluczy 
 
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH (RADA WYDZIAŁU)
Dziennik uchwał Rady Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Rejestr wniosków do Rady WBW o wszczęcie przewodu doktorskiego
Rejestr umów za przeprowadzenie przewodów doktorskich
Rejestr wniosków o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi WSPol za promotorstwo/recenzję w przewodzie doktorskim na WBW
Książka ewidencji kluczy

INSTYTUT SŁUŻBY PREWENCYJNEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH
Dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Książka nadzoru służbowego
Książka odpraw i narad służbowych
Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy/służby
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Ewidencja obecności
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia
Książka ewidencji kluczy

INSTYTUT SŁUŻBY KRYMINALNEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH
Dziennik Korespondencyjny
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Ewidencja wyjść
Książka nadzoru służbowego
Książka odpraw i narad służbowych
Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Książka ewidencji kluczy

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH
Dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Książka nadzoru służbowego
Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby / pracy
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja obecności
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia w Zakładzie Edukacji Językowej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Książka ewidencji kluczy

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH
Dziennik Korespondencyjny
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka nadzoru służbowego
Książka odpraw i narad służbowych
Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Książka ewidencji kluczy

ZAKŁAD EDUKACJI JĘZYKOWEJ
Książka nadzoru służbowego
Książki ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Ewidencja obecności
Dziennik korespondencyjny
Książka odpraw i narad  służbowych
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Ewidencja tłumaczeń
Książka ewidencji kluczy
 
DZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Dziennik korespondencyjny
Rejestr korespondencji faksowej
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Książka nadzoru służbowego
Elektroniczna ewidencja prowadzonych szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego
Elektroniczna ewidencja wykładowców stowarzyszonych
Rejestr raportów studentów i słuchaczy (policjantów)
Rejestr wydawanych świadectw, zaświadczeń i duplikatów
Rejestr pieczęci
Rejestr umów o dzieło
Rejestr rachunków do umów zlecenia/o dzieło
SWOP.CRDK-II
Miesięczna karta czasu służby/pracy
Karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych
Ewidencja wyjść  w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych (funkcjonariusze)
Ewidencja wyjść  w godzinach pracy ( pracownicy cywilni)
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Książka ewidencji kluczy
 
DZIAŁ DOWODZENIA
Dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń
Książka odpraw i narad służbowych
Rejestr dowodów materiałowych
Dziennik podawczy/raporty/
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Dziennik korespondencji faksowej
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat.”B” oznaczonej symbolem „BC”
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji uzbrojenia i sprzętu technicznego
Książka depozytu broni policjantów pełniących służbę w WSPol w Szczytnie
Książka depozytu broni policjantów z innych jednostek Policji
Książka depozytu broni innych służb mundurowych w tym zagranicznych
Książka wydawania broni
Książka przebiegu służby dyżurnego APwSZ
Raport stanu osobowego Akademii Policji w Szczytnie
Książka przebiegu służby dyżurnego biura przepustek
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
Książka przebiegu służby oficera inspekcyjnego WSPol w Szczytnie
Książka przebiegu służby w akademiku
Rejestr wydanych przepustek
Książka ewidencji kluczy

DZIEKANAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH
Dziennik korespondencyjny
Książka odpraw i narad służbowych
Książka nadzoru służbowego
Rejestr wniosków i podań (studenci/słuchacze studiów podyplomowych)
Rejestr zaświadczeń (studenci słuchacze studiów podyplomowych)
Książka doręczeń przesyłek miejscowych i zamiejscowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Rejestr teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia w komórkach administracyjnych/jednostek organizacyjnych WSPol w Szczytnie
Dziennik Korespondencyjny – rekrutacja na I stopień
Dziennik rekrutacyjny – rekrutacja na II stopień
Księga dyplomów
Książka ewidencji kluczy

REKTORAT
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki faksów
Dziennik podawczy
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencji
Książki doręczeń przesyłek miejscowych i zamiejscowych
Książki odpraw i narad służbowych
Książki nadzoru służbowego
Książki ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby / pracy
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja obecności
Dzienniki raportów
Ewidencje aktów prawnych Komendanta-Rektora APwSZ (zarządzeń, decyzji, regulaminów)
Rejestr dzienników i książek prowadzonych w Rektoracie
Ewidencja Uchwał Senatu
Ewidencja Uchwał Kolegium Uczelni
Ewidencja uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ewidencja pomocnicza pieczęci i stempli
Ewidencja wydawania sztandaru Akademii Policji w Szczytnie
Rejestr uczelnianych organizacji studenckich
Rejestr pełnomocnictw/upoważnień udzielonych przez Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie lub osób zastępujących podczas nieobecności
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Rejestr kontroli prowadzonych w APwSZ
Ewidencja wydawanych krajowych delegacji służbowych
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia w Rektoracie
Rejestr wniosków o wyrażenie zgody na wizytę gości zagranicznych
Rejestr wniosków o wyrażenie zgody na zagraniczną podróż służbową
Rejestr wniosków o wyznaczenie promotora
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Rejestr umów za przeprowadzenie przewodów doktorskich/postępowań habilitacyjnych,
Rejestr wniosków o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi APwSZ za promotorstwo/recenzję w przewodzie doktorskim
Rejestr wydanych dyplomów doktora i doktora habilitowanego
Książka ewidencji kluczy

DZIAŁ KADR
Dziennik korespondencyjny
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Książka doręczeń przesyłek
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych, teczek dokumentów
Pomocnicze rejestry zagadnień ( rejestr zaświadczeń, rejestr pieczęci, rejestr umów zleceń i o dzieło)
Książka nadzoru służbowego
Książka odpraw i narad służbowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka ewidencji kluczy

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy – korespondencja wewnętrzna skierowana do pracowników DOIN
Dziennik stanowiska komputerowego
Dziennik ewidencji kart zbliżeniowych (raporty, podania, wnioski)
Ewidencja obecności policjantów i pracowników DOIN
Ewidencja wyjść w godzinach pracy
Książka nadzoru służbowego
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli
Książka odpraw i narad służbowych
Rejestr akt brakowanych kategorii BC
Rejestr teczek dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych (sekretariat)
Rejestr akt postępowań sprawdzających
Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa
Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”
Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Rejestr  spisów  akt  przekazanych  do  archiwum  APwSZ , dokumenty  kategorii „A”
Rejestr  spisów  akt  przekazanych  do  archiwum  APwSZ , dokumenty  kategorii „B”
Rejestr  protokołów  brakowania dokumentacji  niearchiwalnej  kategorii „BE” i „BE”z archiwum WSPol
Rejestr  protokołów  brakowania dokumentacji  niearchiwalnej  kategorii „BC” dot.  Komórek/jednostek
Rejestr dokumentacji przekazanej do instytutu pamięci narodowej- zbrodni przeciwko narodowi polskiemu
Rejestr protokołów ekspertyzy   archiwalnej  dla dokumentów  niearchiwalnych brakowanych   z archiwum  WSPol
Rejestr ewidencji  korzystających z  akt w archiwum APwSZ
Książka ewidencji kluczy

DZIAŁ DYSCYPLINARNY I KONTROLI
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy – korespondencja wewnętrzna skierowana do pracowników DDK
Ewidencja obecności policjantów i pracowników DDK
Ewidencja wyjść w godzinach pracy
Ewidencja postępowań wyjaśniających/szkodowych
Książka nadzoru służbowego
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Rejestr kontroli
Rejestr akt brakowanych kategorii BC
Rejestr teczek dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych (sekretariat)
Rejestr prowadzonych czynności wyjaśniających
Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Rejestr Skarg Wniosków i Petycji
Książka ewidencji kluczy

DZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Dziennik korespondencyjny
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja obecności
Ewidencja materiałów promocyjnych WSPol
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka odpraw służbowych
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia w DKS
Rejestr godzin nadliczbowych
Rejestr dzienników i książek prowadzonych w DKS
Książka ewidencji kluczy

ZESPÓŁ OCHRONY PRACY
Dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Rejestr wypadków
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
Książka ewidencji kluczy
 
ZESPÓŁ DS. PRAWNYCH
Dziennik korespondencyjny
Skorowidz przepisów prawnych
Rejestr spraw z zakresu postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego
Rejestry ugód i opinii
Książka ewidencji kluczy
 
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka ewidencji kluczy

PROREKTOR DS. ROZWOJU
Dziennik korespondencyjny
Książka odpraw i narad
Książka ewidencji kluczy

INSTYTUT KOORDYNACJI BADAŃ
Wykaz nadgodzin
Dziennik korespondencyjny
Książka nadzoru służbowego
Książka odpraw i narad służbowych
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Rejestr umów o dzieło, umów zlecenia
Rejestr umów o zachowaniu poufności
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr wniosków o wyrażenie zgody na zagraniczną podróż służbową
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia w komórkach administracyjnych/jednostkach organizacyjnych Akademii Policji w Szczytnie
Dziennik korespondencyjny projekt: „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego”, nr DOB-BIO10/07/01/2019
Dziennik korespondencyjny projekt: „Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi”, nr DOB-BIO10/02/01/2019
Dziennik korespondencyjny projekt: „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”, nr DOB-BIO6/19/98/2014
Dziennik korespondencyjny projekt: „System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji”, nr DOB-BIO7/02/01/2015
Dziennik korespondencyjny projekt: „Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia”,  NR DOB-BIO7/04/02/2015
Dziennik korespondencyjny projekt: „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego”, nr  DOB-BIO9/06/01/2018
Dziennik korespondencyjny projekt: „Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób”, nr DOB-BIO9/12/01/2018
Dziennik korespondencyjny projekt: „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych”, nr DOB-BIO9/05/01/2018
Dziennik korespondencyjny projekt: „Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej”, nr DOB-BIO9/03/01/2018
Dziennik korespondencyjny projekt: „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)”, nr DOB-BIO9/02/01/2018
Dziennik korespondencyjny projekt: „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych”, nr DOB-BIO9/13/01/2018
Dziennik korespondencyjny projekt: „Nowoczesne metody wykrywania narkotyków z wykorzystaniem psów służbowych – Referencyjny zestaw próbek substancji narkotycznych do szkolenia i atestacji psów służbowych”, nr DOB-BIO9/20/01/2018
Książka ewidencji kluczy

BIBLIOTEKA
Księgi inwentarzowe:
broszur; skryptów; przepisów resortowych; ubytków (zastrzeżone) – zbiory niejawne
broszur; skryptów; książek; podręczników; czasopism; archiwum; zbiorów audiowizualnych; map; prac doktorskich, prac dyplomowych;
Rejestry:
dzienników (rejestr ewidencji prowadzonych w Bibliotece)
przybytków: czasopism; wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (zakupy); wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (wpływy z innych źródeł); prac dyplomowych, rozpraw doktorskich zgłaszanych do obrony
ubytków: broszur; skryptów; książek; podręczników; czasopism; archiwum; zbiorów audiowizualnych i map
wypożyczeń międzybibliotecznych
dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem BC” przeznaczonej do zniszczenia w komórkach administracyjnych/jednostkach organizacyjnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
książek wydania dokumentacji niejawnej
wystawionych protokołów szkód
przeprowadzonych skontrów
wezwań do zapłaty za niezwrócone materiały biblioteczne
Dzienniki:
statystyczne odwiedzin i wypożyczeń
ewidencji wyjść
korespondencyjny
ewidencji wejść osób nieupoważnionych do pomieszczeń ze zbiorami niejawnymi
Zeszyty:
przekazań czasopism do poszczególnych komórek i jednostek WSPol
przekazań rachunków do Kwestury
Książki:
nadzoru służbowego
odpraw i narad służbowych
doręczeń przesyłek miejscowych
Księga finansowa
Księga ewidencji umów cywilnoprawnych
Książka ewidencji kluczy

DZIAŁ WYDAWNICTW i POLIGRAFII
Dziennik korespondencyjny
Rejestr teczek dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr akt brakowania kat. BC
Rejestr umów wydawniczych
Rejestr kart ewidencyjnych publikacji
Rejestr umów o współpracy handlowej
Rejestr wydawanych publikacji
Rejestr umów na zlecenie
Rejestr rachunków
Rejestr rachunków (usługi)
Rejestr wykonywanych usług introligatorskich i ksero
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Książka nadzoru służbowego
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Księga budżetowa
Książka zamówień
Książka kontroli
Ewidencja rozdzielnika odbiorców publikacji
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych
Ewidencja (oczywistych) pomyłek dla kasy rejestrującej
Ewidencja czasu pracy pracowników DWiP przy wydawaniu publikacji
Książka ewidencji kluczy
 
KWESTURA
Dziennik główny (rejestr dzienników i książek prowadzonych w Kwesturze)
Książka odpraw i narad służbowych
Książka nadzoru służbowego
Książka kontroli  
Dzienniki korespondencyjne (kwestury i kwestora)
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Dziennik podawczy
Dziennik korespondencyjny PIT
Rejestr zaświadczeń ZUS ERP-7, ZER - WL
Rejestr zaświadczeń
Książki druków ścisłego zarachowania
Rejestr protokołów przyjęcia i ocechowania druków
Dziennik korespondencji faksowej
Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ŚT)
Ewidencja niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (NŚT)
Rejestr likwidacji środków trwałych
Rejestr likwidacji niskocennych środków trwałych
Rejestr zmiany miejsca użytkowania środków trwałych
Rejestr zmiany miejsca użytkowania niskocennych środków trwałych
Rejestry VAT (sprzedaż, zakup, eksport, import, specjalne - wersja elektroniczna)
Rejestr not odsetkowych
Rejestr not odsetkowych –Dom Studencki
Rejestr not korygujących
Rejestr wezwań do zapłaty
Rejestr poleceń księgowania
Rejestr umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na st. niestacjonarnych
Rejestr umów ( w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło)
Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat „B”
Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych
Rejestr wniosków w sprawie pomocy z funduszu socjalnego emerytów, rencistów Policji oraz ich rodzin
Rejestr list płac: poleceń księgowania (wersja elektroniczna)
Rejestr sprzedaży VAT
Rejestr raportów w sprawie zapomóg funkcjonariuszy z budżetu WSPol
Rejestr protokołów szkód
Rejestr protokołów szkód- Dom Studencki
Rejestr zajęcia wierzytelności, zajęcia wynagrodzenia za pracę
Rejestr decyzji
Rejestr decyzji cofających na remont i malowanie
Rejestr wniosków o pożyczki mieszkaniowe z funduszu socjalnego
Książka ewidencji kluczy
 
DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI i OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
Dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Książka nadzoru służbowego
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby
Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich
Elektroniczna ewidencja zgłoszeń o uszkodzeniach sprzętu teleinformatycznego
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr protokołów szkody
Rejestr zamówień na dostawy i usługi
Rejestr faktur
Rejestr umów
Rejestr protokołów
Ewidencja główna sprzętu, wyposażenia i materiałów WSPol
Książka ewidencji kluczy
 
DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU
Dziennik korespondencyjny
Dziennik raportów i pism wewnętrznych
Dziennik faktur
Rejestr upoważnień
Rejestr zamówień
Rejestr wniosków zakupów poza ustawą
Rejestr upoważnień do kasy fiskalnej
Rejestr notatek służbowych dotyczących zakupów
Rejestr umów
Książka doręczeń miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Ewidencja środków trwałych
Ewidencja niskocennych środków trwałych
Rejestr protokołów szkody
Ewidencja główna sprzętu, wyposażenia i materiałów APwSZ
Ewidencja nabycia towarów i usług VAT
Książka nadzoru
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Książka dyspozytora
Ewidencja środków trwałych
Ewidencja niskocennych środków trwałych
Rejestr not wewnętrznych
Rejestr not księgowych za nieterminową dostawę
Rejestr protokołów fizycznej likwidacji środków trwałych i niskocennych środków trwałych
Rejestr protokołów likwidacji
Książka budżetowa
Książka odpraw do służb konwojowych
Rejestr protokołów oceny przydatności
Książka ewidencji pieczęci i stempli
Rejestr referentek
Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Rejestr urządzeń podlegających badaniom dozoru Technicznego(UDT)
Rejestr wniosków w sprawie pomocy z funduszu socjalnego emerytów policyjnych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych naczelników/kierowników służb logistycznych
Książka ewidencji kluczy
 
SEKCJA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
Dziennik korespondencyjny
Dziennik raportów
Dziennik faktur
Dziennik korespondencji faksowej
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja środków trwałych
Rejestr urządzeń podlegających badaniom Dozoru Technicznego (UDT)
Rejestr umów
Książki obiektów budowlanych
Książka odpraw i narad służbowych
Książka ewidencji kluczy
 
SEKCJA ŻYWNOŚCIOWA
Dziennik korespondencyjny.
Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
Książka odpraw i narad służbowych.
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Rejestr czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz odbioru godzin nadliczbowych.
Rejestr faktur zakupowych.
Rejestr sprzedaży – faktury sprzedaży.
Rejestr sprzedaży – kasa fiskalna (paragony).
Rejestr not wewnętrznych.
Rejestr not korygujących i not księgowych.
Rejestr umów przetargowych.
Rejestr umów o wartości powyżej 10 000,- zł netto.
Rejestr protokołów szkody.
Rejestr środków trwałych i niskocennych środków trwałych (OT).
Rejestr zmiany miejsca użytkowania środków trwałych i niskocennych środków trwałych (MT).
Rejestr likwidacji środków trwałych i niskocennych środków trwałych (LT).
Rejestr akt brakowanych kat. BC.
Książka ewidencji pieczęci i stempli
Książka ewidencji kluczy

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKICH
Dziennik korespondencyjny
Dziennik korespondencji faksowej
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka odpraw i narad służbowych
Książka ewidencji i rozliczenia ponadnormatywnego czasu pracy
Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych
Rejestr sprzedaży VAT (wersja elektroniczna)
Ewidencja preliminarzy
Ewidencja zapotrzebowań na zakwaterowanie i wyżywienie
Książka ewidencji kluczy

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dziennik korespondencyjny
Rejestr udzielonych zamówień publicznych
Rejestr zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych innych niż określonych w art. 4 pkt 8 tej ustawy
Rejestr zakupów do 30 000 euro (netto)
Rejestr umów
Rejestr decyzji o powołaniu komisji przetargowych
Książka doręczeń przesyłek
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka odpraw i narad służbowych
Książka kontroli
Książka ewidencji kluczy

 

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2015
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry