Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie

Akademii Policji w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05

Strona internetowa http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z nadmiernrym obciążeniem dla Akademii Policji w Szczytnie.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest podkom. Urszula Buczek - koordynator ds. dostepności w Akademii Policji w Szczytnie, u.buczek@apol.edu.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 733 59 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Akademia Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

Wstęp na teren Akademii Policji w Szczytnie możliwy jest przez dwa punkty kontroli (brama nr 1 i brama nr 2). Oba punkty wyposażone są w bramy wjazdowe dla samochodów, przejścia dla osób pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na teren uczelni, na wózkach inwalidzkich.

Na terenie uczelni znajdują się trzy wydzielone miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy budynku rektoratu.
  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy akademiku nr 3.
  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy budynku biblioteki.

Budynek Policyjnego Centrum Analityczno- Badawczego (PCAB)- zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Biblioteki (Uczelniano- Policyjny System Biblioteczno- Informacyjny)- -zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/IX/11 - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek -Rektorat nr 52/I/1- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/2- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/3- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/6- komunikacja pionowa wewnątrz budynku przy pomocy windy dostępnej z parteru budynku. Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych na parter budynku zapewnione będzie przy pomocy platform przyschodowych do transportu osób na wózkach inwalidzkich (inwestycja planowana na rok 2020) . Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum Konferencyjne- budynek nr 52/I/7- brak dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych – schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Blok nr 52/I/9- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strzelnica kryta- zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynek parterowy). Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hala sportowa - zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynek parterowy) . Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Basen - zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynek parterowy) . Budynek został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 1 budynek nr 52/I/4 – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 2 budynek nr 52/I/5 – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 3 budynek nr 52/I/46 –dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez budowę podjazdu zewnętrznego oraz na parter budynku- przyschodowa platforma do transportu osób niepełnosprawnych ( krzesełko). Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/28- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stołówka- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych na salę jadalną- Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek kwestury - nr 52/I/18- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Sekcji Inwestycji i Remontów- nr 52/I/20- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Budynek nr 26, Centrum Rozwoju i Kompetencji w Policji – zapewniono dostęp do budynku poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, komunikacja pionowa wewnątrz budynku za pomocą windy. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informujemy, że na teren Uczelni można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

 

Koordynatorem ds. dostępności w Akademii Policji w Szczytnie jest Pani podkom. Urszula Buczek.

Kontakt:

Akademia Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
tel. 47 733 53 80
email: u.buczek@appol.edu.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 05.12.2019
Data modyfikacji : 13.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry