Dostęp do zasobów archiwalnych - Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

BIP – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Archiwum Akademii Policji w Szczytnie

Dostęp do zasobów archiwalnych

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowo-badawczym Policji kształcąca  funkcjonariuszy na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zgromadzoną w Archiwum Akademii Policji dokumentację  udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych, publicystycznych,
 • innych.

Archiwum Akademii Policji w Szczytnie udostępnia akta  do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych z zachowaniem  odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego  w przypadku wykorzystania  danych uzyskanych z dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich a także jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów  Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Akademia Policji  w Szczytnie

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  111

12 – 100 Szczytno

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego WNIOSKU podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierć:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nr telefonu oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej prawny przedstawiciel,
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu, którego one dotyczą,
 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępniania do celów służbowych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
 • zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z art. 22b.Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (D.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

„Ograniczenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej i przechowywania dokumentacji pracodawców”

 

Zgodnie z art. 22 b. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej: ustawa o archiwach) ogranicza się stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej i przechowywania dokumentacji pracodawców w zakresie:

a)      Do przetwarzania danych osobowych przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy o archiwach  w zakresie ich działalności archiwalnej, a także w zakresie przechowywania przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o archiwach, dokumentacji określonej w art. 51a ust. 1 i art. 51r ustawy o archiwach, ogranicza się stosowanie:

 • art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

b)      W przypadku złożenia wniosku z żądaniem  o sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych.

c)      Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(D.U. z 2019 r., poz. 553z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (D.U. z 2011 r. Nr 196, poz.1161).
 3. Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95z późn. zm.)

 

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2008
Data modyfikacji : 11.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Augustyniak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Anielski
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry